Vad säger diskrimineringslagen?

Diskriminering är olagligt i Sverige och du har rätt att inte bli diskriminerad. Men vad säger diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen är en lag i Sverige som förbjuder diskriminering på vissa platser i samhället. Det innebär inte att diskriminering är okej på andra platser än vad lagen gäller, men på vissa platser har samhället ett särskilt ansvar att skydda dig mot diskriminering. Så vad säger diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter bland människor. Det finns sju bestämda grunder för diskriminering, som samhället har identifierat som punkter man inte ska behandlas olika på grund av. De sju diskrimineringsgrunderna är: 

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • sexuell läggning 
  • funktionsvariation
  • ålder

För att det ska gå att säga att en person blivit diskriminerad måste det finnas en koppling mellan det som personen blivit utsatt för och någon av diskrimineringsgrunderna. Vi kan vara med om orättvisor eller kränkningar när vi är med vänner och familj eller ute i samhället, men för att de ska räknas som just diskriminering är kravet att det ska kunna kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

hand som slår i en lagklubba när ett juridiskt beslut tas

Vad säger diskrimineringslagen mer?

Den gäller på vissa platser

Diskrimineringslagen gäller på vissa specifika platser i samhället. Exempel på platser där diskrimineringslagen gäller är i skolan, på arbetet eller när du söker arbete, vid hälso- eller sjukvårdsbesök, när du söker ersättning eller stöd från myndigheter, och om du gör lumpen. Diskrimineringslagen gäller även på ställen som i butiker, på gymmet eller när du hyr en bostad med mera. 

Maktbalansen spelar roll!

Diskrimineringslagen säger också att det måste finnas en skillnad i makt mellan dig och den som diskriminerar dig för att det ska kallas diskriminering. Det är bara den som har makt att bestämma på den plats du befinner dig på som kan diskriminera. Vem är det som har makt kan man fråga sig då? I skolan som ett exempel anser man att det är lärare, kuratorer, rektorer vaktmästare med mera som har makten att bestämma över dig som elev, och det är därför dem som kan diskriminera. Om en annan elev är orättvis mot dig i skolan är det därför inte diskriminering men det är samtidigt skolans ansvar att ta tag i situationen. Om skolan inte gör något kan skolan bli skyldig till diskriminering för att de inte agerade. 

Nu hoppas vi att du har fått bättre koll på diskriminering och nu kan svara på frågan vad säger diskrimineringslagen?

Person håller paraply som skydd mot färg i alla regnbågens färger som kommer mot hen

Den här artikeln har skrivits med hjälp av Malmö mot Diskriminerings metodmaterial Rätt åt dig! Malmö mot Diskriminerings hemsida hittar du här! 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml