Vad är mänskliga rättigheter?

Mänskliga Rättigheter har vi alla nog hört om, men vad innebär det egentligen? Det är något somliga kanske tar för givet, inte riktigt vet vad det betyder eller inte tänker på alls. Men faktum är att på samma sätt som att det mesta vi tar del av i samhället kommer ifrån beslut som politiker har bestämt (exempelvis när vi går till biblioteket, tar bussen, eller går till tandläkaren) så är en stor del av det vi gör och upplever i samhället idag en mänsklig rättighet. 

Bilden visar en man som håller i en skylt med texten "Human Rights!" : "Mänskliga Rättigheter!"

Men vi börjar från början. Idéen om mänskliga rättigheter uppkom efter andra världskriget slut då Förenta Nationerna bildades. För att säkerställa att Förintelsen och kriget aldrig skulle hända igen kom man fram till att det behöver finnas vissa regler kring hur människor får och inte får behandlas och att människans värde och lika värde gentemot varandra var något vi behövde enas kring. Med inspiration från olika kulturer och religioner runt om i världen kom FN 1948 fram med en lista på grundläggande rättigheter. Denna lista kallas Allmänna förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna. 

Bilden visar Förenta nationernas huvudkontor med flaggor från världens länder framför

Av den Allmänna förklaringen skapades sedan två konventioner. 

Vad är en konvention kanske du tänker? Jo, en konvention är ett folkrättsligt dokument som länder som har ratificerat den (alltså skrivit under och åtagit sig att följa) behöver efterfölja och där man har gått med på att granskas av FNs människorrättskommitéer. 

Dessa två konventioner kallas Konventionen om de politiska och medborgerliga rättigheterna, och Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och båda antogs 1966. 

Som namnet säger handlar Konventionen om politiska och medborgerliga rättigheter om de rättigheter vi har som invånare och medborgare och gäller exempelvis åsiktsfrihet och yttrandefrihet, rätten att rösta och att demonstrera, rätten till självbestämmande, rätten till information, att få en rättvis rättegång, att gifta oss, att fritt tro på en religion eller inte tro på en religion alls, till och med alla människors rätt till livet.

Konventionen om ekonomiska sociala och kulturella rättigheter handlar om exempelvis rätten till hälsa och sjukvård, rätten till utbildning, rätten att arbeta och att vara med i fackförbund, att delta i kulturlivet och att ha en tillräckligt god levnadsstandard som mat och boende.

Förutom dessa två grundläggande konventioner finns det konventioner för specifika utsatta grupper i samhället. Exempelvis kvinnor, barn, personer med funktionsvariation, ursprungsbefolkning, och en konvention som förbjuder diskriminering på grund av ras och etnicitet. En grundläggande princip inom mänskliga rättigheter är alla människors lika värde och rättigheter, och att ingen får bli orättvist behandlad eller diskrimineras på grund av kön, språk, tro, politisk uppfattning eller samhällsklass. I Sverige får man inte heller diskrimineras på grund av sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller könsuttryck, eller funktionsvariation. 

Bilden visar ett klistermärke med texten "Every human has rights" : Varje människa har rättigheter

Vem har skyldighet att se till att mänskliga rättigheter uppfylls då? Den som har det juridiska ansvaret för mänskliga rättigheter är staten, exempelvis Sveriges stat då det är staten i landet som har ratificerat dem. Staten är inte bara personerna som sitter i riksdag och regering, utan skolor, sjukhus,TV-kanaler och media som ägs av staten, myndigheter och platser som exempelvis fritidsgårdar eller bibliotek är alla under statens ansvar och är därmed skyldiga att efterleva och uppfylla människors mänskliga rättigheter. Det är viktigt att känna till sina mänskliga rättigheter för att se till att vi och andra personer faktiskt får tillgång till dem. Är man barn, alltså under 18 år, har man dessutom enligt Barnkonventionen rätt att informeras om sina rättigheter. 

Sara Olsson förklarar: Vad är mänskliga rättigheter?

Föredrar du video framför text? Sara Olsson är sakkunnig kring de mänskliga rättigheterna och besvarar frågan: Vad är mänskliga rättigheter?

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml