Orsaker till extremism

Det finns mycket som påverkar oss som människor och hur vi ser på vår omvärld. Vi färgas av det samhälle vi lever i, de människor vi har omkring oss och våra egna personlighetsdrag. Det finns flera orsaker till extremism eller att någon hamnar i ett radikaliserat tänkande eller grupp. Varje individ är unik. Vissa faktorer gör att det är större risk att hamna i våldsbejakande extremism, och andra faktorer skyddar oss från att göra det. Detta kallas för riskfaktorer och skyddsfaktorer.

På denna sida samlar vi information och Extremkolls artiklar om riskfaktorer och orsaker till extremism. Viktigt att komma ihåg är att många av riskfaktorerna är sådant som alla människor upplever eller går igenom under livet, och de allra flesta av oss blir inte extremister. Det är när det finns många riskfaktorer och få skyddsfaktorer som risken att radikaliseras uppstår. Kombinationen av flera av dessa nedanstående faktorer gör att en kan bli radikaliserad.

Riskfaktorer som kan bidra till att du går in i våldsbejakande extremism

Känsla av utanförskap - Att uppleva utanförskap i samhället, att du inte är eller får vara en del av majoritetssamhället, är en riskfaktor. En våldsbejakande grupp kan erbjuda en känsla av gemenskap som du saknat.

Bräcklig identitet/självkänsla - Om du inte har en stark känsla över vem du är, eller inte tycker att du är bra som du är, så kan en extremistgrupp som ger dig en tydlig identitet vara en faktor till att du dras till den gruppen.

Maktlöshet - Att känna att du inte har makt över dig själv och ditt liv är en otrevlig känsla, som kan skapa en vilja att förändra och “ta makten” med hjälp av våld.

Svartvitt tänkande - Svartvitt tänkande är ett synsätt där allt är svart eller vitt, gott eller ont, rätt eller fel. Inom ett sånt tankesätt finns det inte plats för nyanseringar och det blir enklare att ta till sig en ideologi som är våldsbejakande, som ser världen i vi mot dom, och har en tydlig “fiende”. Därför kan svartvitt tänkande vara en orsak till extremism.

Diskriminering - Diskrimineringar är olagliga och odemokratiska, men de förekommer ofta i vårt samhälle ändå. Att utsättas för diskriminering är en riskfaktor för att gå med i en våldsbejakande grupp då det kan ge en känsla av att vilja slå tillbaka mot den orättvisa behandling du utsatts för, vilket därmed rättfärdigar att du går med i gruppen.

Machonormer och negativa mansnormer - De flesta personer som går med i våldsbejakande extremistgrupper är män. En bidragande faktor till detta är de olika samhällsnormer kopplade till att vara man, att inte känna att du lever upp till dem, eller känslan av att manligheten är under hot och behöver räddas.

Känsla av meningslöshet - Att inte känna mening med livet eller att man inte har något syfte är aldrig sunt. Alla kan vi tampas med de känslorna ibland under livet. En extremistgrupp kan då fresta med en ny mening och syfte med ditt liv, i stunder när du saknar annan, positiv, mening. 

Våldsförhärligande kultur - Kultur, till exempel musik, film och jargong där våld glorifieras och förskönas kan leda till normförskjutningar, alltså att saker du innan inte accepterade eller tyckte var normalt, gradvis känns som naturligt. Steget från att idealisera våld till att själv använda våld blir helt enkelt kortare.

Psykisk ohälsa - mental ohälsa är en riskfaktor för flera saker, bland annat för att radikaliseras. 

Familjeförhållanden/umgänge - dina familjeförhållanden, alltså hur din familj är och fungerar, kan vara en riskfaktor för våldsbejakande extremism. Vi påverkas av vår familj och nära vänner, och kan introduceras till tankar och åsikter från de som står oss nära. En familj som av olika anledningar inte ger ett barn trygghet och kärlek bidrar också till en större risk för att vi söker det någon annanstans, till exempel i en våldsbejakande grupp.

Ekonomi - Pengar kan vara en orsak till att en person går med i en våldsbejakande grupp. I vissa fall kan du få betalt för att du går med, pengar drar in dig i organisationen (en så kallad motivationsfaktor). I andra fall kan det snarare vara att du kommer från ekonomisk utsatthet, fattigdom, och på så sätt står utanför samhället och tappat hoppet. Ekonomi blir då en så kallad pressfaktor. 

Sex - Sex, sexuell frustration och skamkänslor kring sex kan ofta ligga bakom att någon går med i en våldsbejakande grupp. Det kan handla om religiös övertygelse där sex utanför äktenskap inte är accepterat, men att du inte heller har råd att gifta dig eller är frånskild och på så sätt hamnat utanför. Vissa extremistgrupper kan erbjuda en partner “gratis”, vilket kan bidra till att en vill gå med. Sex, känslor av makt och att bli avvisad sexuellt kan också leda till  till att en person radikaliseras.

Våldsbenägenhet - En person som redan har en dragning till att använda våld, har ett kortare steg till att gå med i en grupp som använder våld. 

Spänningssökande - Om du gillar spänning så kan det vara en bidragande faktor till att lockas av att gå med i en extremistgrupp. 

Status - Om du är en statussökande person så kan du lockas av våldsbejakande grupper eller ideologier för att få högre status.

Många av de bakomliggande riskfaktorerna som kan vara orsaker till extremism gör dig som sagt inte automatiskt till en våldsbejakande extremist. I samtal med människor som har erfarenheter från att vara med i våldsbejakande grupper så kan vi hitta likheter mellan deras bakgrund och personlighet, och sätta fingret på riskfaktorer som kan vara bidragande orsaker till extremism.  Genom att veta vad som kan vara orsaker till extremism så kan vi bli bättre på att stötta personer att inte gå in i våldsbejakande miljöer.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml